O nás

Ars Musica patrila v stredoveku do systému siedmich slobodných umení, ktoré tvorili obsah univerzitného vzdelávania. Vnímala sa ako veda odhaľujúca zákonitosti tónových pomerov, ich vzťah ku kozmickej harmónii aj vplyv na ľudské vnútro. Neskôr sa začala napĺňať viac praktickým obsahom a vnímať ako umenie v dnešnom slova zmysle. Symbióza vedeckého a umeleckého prístupu k hudobnému umeniu je ideovým východiskom pre založenie a činnosť občianskeho združenia Ars Musica.

Občianske združenie Ars Musica vzniklo ako združenie muzikológov a záujemcov o hudobné umenie a históriu s cieľom:

  • aktívne sa podieľať na muzikologickom výskume
  • získavať finančné prostriedky na podporu projektov v danej oblasti
  • spolupracovať s profesionálnymi inštitúciami akademickej a kultúrnej sféry na podpore a realizácii hudobnoumeleckých projektov a projektov s interdisciplinárnym umeleckým obsahom (rôzne oblasti muzikologického bádania, výtvarné umenie, litaratúra, dramatické umenie)
  • usporadúvať a podieľať sa na usporadúvaní vedeckých a odborných podujatí (konferencií, seminárov, prezentácií) oboznamujúcich odbornú aj laickú komunitu so stavom a výsledkami bádania v hudobných vedách)
  • spolupracovať pri vzdelávaní detí, mládeže a dospelých v oblasti hudobného umenia a hudobného kultúrneho dedičstva
  • vyvíjať publikačnú, edičnú a vydavateľskú činnosť v danej oblasti
  • podieľať sa na usporadúvaní tematicky zameraných koncertov, výstav a iných podujatí pre odbornú aj širokú verejnosť.